Pro učebnyvybavení a učební pomůcky
pro odborné učebny

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

Úvodní část:

Tyto obchodní podmínky prodeje zboží (dále jen obchodní podmínky) upravují prodej zboží firmou Školab s.r.o. (dále prodávající) na základě objednávky zboží zákazníkem (dále kupujícím), pokud písemná dohoda nebo písemná kupní smlouva nestanoví jinak.

Internetový obchod (dále jen e shop) provozuje Školab s.r.o., Legií 764, 509 01 Nová Paka

zapsaný v OR ,vedeném KS v Hradci Králové - oddíl C, vložka 21655

Znění obchodních podmínek mohou být průběžně doplňována prodávajícím, nedochází tím k dotčení práv a povinností vzniklých v předchozím znění obchodních podmínek.Jiné podmínky je možné sjednat v kupní smlouvě. Ujednání v kupní smlouvě nabývají přednosti před těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je zpracována a uzavřena v českém jazyce.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na práva a povinnosti smluvních stran při využívání internetového obchodu a e shopu firmy Školab s.r.o.

Zboží v e shopu:

V našem e shopu nabízíme zboží a učební pomůcky pro vybavení odborných učeben a laboratoří. Fotografie, popisy, texty mají informativní charakter. Prodávající si vyhrazuje právo k průběžným úpravám prezentace na e shopu.

Objednávání zboží:

Objednání zboží je možné na základě registrace kupujícího a vytvoření uživatelského účtu, nebo objednat zboží bez registrace přímo z webové stránky e shopu. Kupující bere na vědomí, že při registraci a vytvoření uživatelského účtu uvede pravdivě a správně veškeré údaje. Totéž platí při objednávání zboží přímo z webové stránky formou elektronického košíku. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn heslem a uživatelským jménem. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost a neposkytovat údaje 3.osobám. Prodávající za porušení povinností o mlčenlivosti ze strany kupujícího nenese zodpovědnost. Kupující průběžně aktualizuje svoje údaje.

Objednávka je potvrzena do 2 pracovních dnů. Je na ni vyčísleno poštovné a balné a předběžný termín dodání. Smluvní vztah nastává potvrzením objednávky a jejím zasláním na email kupujícího.

 

Dodání a doprava zboží:

Přeprava zboží je Českou poštou. Ceny poštovného jsou dle váhy a ceníku České pošty.

Prodávající odpovídá za dodání zboží podle dodacího listu nebo faktury. Prodávající je povinen dodat zboží a kupující je povinen převzít zboží v místě uvedeném na objednávce zboží. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kvalitu a množství zboží a podepsat převzetí svým podpisem na přepravním dokladu.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zásilky zboží prvnímu dopravci – tj. Česká pošta. Kupující bere na vědomí, že pokud při převzetí zboží od přepravce Česká pošta si při předání balíku nezkontroluje neporušenost obalu a obsahu, že nebude brán zřetel na případné pozdější reklamace zboží. Podpisem na dokladu převzetí/dodací list. apod. potvrzuje převzetí zásilky bez vad. Pokud shledá, že obal nebo obsah je porušen či zničen, neprodleně zapíše tuto skutečnost na doklad o převzetí/dodací list. apod a předá přepravci Česká pošta a nechá si od něj potvrdit převzetí zápisu. Je vhodné si ponechat kopii zápisu.

V případě, že kupující usoudí, že zboží nevyhovuje jeho potřebám, může nepoužité zboží vrátit v originálním obalu do 14 dnů. Náklady na dopravu hradí kupující.

Platební podmínky a cena:

Cena zboží je uvedena bez dph a s dph. Ceny jsou průběžně prodávajícím aktualizovány. Pokud kupující objedná a má potvrzenou cenu a dojde-li k aktualizaci cen prodávajícím, platí pro kupujícího cena na potvrzení objednávky.

Podle potvrzení objednávky je vystavena faktura.

Způsob platby – bankovní převod. 

Školy a školská zařízení mají úhradu fakturou. Do data splatnosti na faktuře je nutné provést úhradu tak, aby v den splatnosti byla fakturovaná částka na účtě prodávajícího. Faktura je vložena do zásilky a též je zaslána v den odeslání zboží i elektronicky na email kupujícího.

Pro firmy a občany je úhrada zálohovou fakturou. Po uhrazení zálohové faktury je zboží expedováno a je vystaven daňový doklad, který je vložen do zásilky a je též zaslán elektronicky na email kupujícího.

Odpovědnost za vady

Shledal-li kupující vadu je povinen ji do 3 dnů reklamovat písemně Pokud tak neučiní, jeho nároky z vad zboží zanikají. Prodávající ručí kupujícímu za to, že zboží má užitné vlastnosti popsané na e shopu. Foto výrobku je pouze ilustrativní a má informativní charakter.

K reklamovanému zboží je kupující povinen dát písemný popis vady, jeho adresu, IČ, DIČ, datum nákupu zboží, číslo faktury, datum a podpis oprávněné osoby. Reklamované zboží zašle kupující na adresu prodávajícího uvedenou na eshopu. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím jinak.

Uznaná reklamace je vyřízena výměnou za nové zboží nebo opravou zboží.

Pokud zboží bylo použito jiným způsobem než je uvedeno v návodu k použití, nevznikají nároky z vad zboží.

Záruka:

Faktura nahrazuje záruční list. Dnem vystavení faktury začíná běžet záruční doba – ta činí 24 měsíců, pokud není na faktuře uvedeno jinak. Záruka zaniká, pokud zboží bylo opravováno či jinak do něj zasahováno osobou, která k tomu nebyla pověřena prodávajícím.

Přechod vlastnických práv:

Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví firmy Školab. Pokud bylo zboží placenou zálohovou fakturou, stává se kupující vlastníkem zboží jeho převzetím.

Ochrana osobních údajů:

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace dodávky zboží a její fakturace. Kupující poskytuje tyto osobní údaje prodávajícímu : jméno-příjmení-název subjektu-IČ-DIČ-email-telefon-adresa sídla firmy a dodací adresa. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou, pokud nepožádá písemně kupující o změnu. Kupující si je vědom toho, že poskytnuté osobní údaje poskytl dobrovolně za účelem realizace dodávky zboží ev. pro další nákupy zboží.

Pro zasílání obchodních sdělení mohou být použity osobní údaje, avšak kupující udělí/neudělí písemný souhlas.